Līksnas draudzes biedrība

Reģ. nr. 40008190535
Biedrības konts : Valsts kase LV15TREL9167712001000

Biedrības mērķi :

  1. Nodrošināt un atbalstīt Līksnas baznīcas un citu draudzei piederošo īpašumu saglabāšanu.
  2. Piedalīties draudzes reliģisko svētku organizēšanā.
  3. Organizēt pasākumus draudzes bērniem.

Biedrības uzdevumi:

  1. Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus, kas veicinātu draudzes īpašumu saglabāšanu un apsaimniekošanas attīstību.
  2. Sekmēt sadarbības iespējas ar līdzīgām organizācijām.
  3. Popularizēt draudzes aktivitātes sabiedrībā.
  4. Veicināt biedrības darbību tās mērķu sasniegšanai.
  5. Iesaistīt draudzes locekļus draudzes īpašumu apsaimniekošanā.

Projektu līdzekļu piesaiste un to realizēšana

2011.gads

 Izstrādāts projekta „Līksnas baznīcas akustikas uzlabošana” pieteikums ELFLA projektu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Par projekta līdzekļiem (6132 eiro)  tiek iegādātas un baznīcā uzstādītas skandas, mikšerpults, mikrofoni un sintizators.

2015. gads

Izstradāts un iesniegts pieteikums Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības  inspekcijā Valsts budžeta finansējuma saņemšanai , lai veiktu baznīcas jumta konstrukciju inženiertehnisko apsekošanu un izstrādātu atzinumu.

Par VKPAI piešķirtajiem līdzekļiem  (2000 eiro) tiek noslēgts līgums ar arhitektūrinženieru kompāniju „Arhis” un izstrādāts jumta konstrukciju tehniskās apsekošanas atzinums.

2016.gads

Izstradāts un iesniegts pieteikums Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības  inspekcijā Valsts budžeta finansējuma saņemšanai  baznīcas jumta  atjaunošanas būvprojekta izstrādei. Par to tiek noslēgts līgums ar VKPAI par kopējo summu 5000 eur.

Ar SIA „Jēkabpils PMK”tiek noslēgts līgums par būvprojekta „Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa” izstrādi.

2017.gads

            Izstrādāts projekta „Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa” pieteikums un iesniegts ELFLA atklatā projektu konkursa pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratāģiju”. Projekts negūst atbalstu un netiek realizēts.

            Daugavpils novada domes budžeta programmā „Atbalsta fonds biedrībām” pēc biedrības lūguma tiek piešķirts finansējusm 650 eiro apmērā, par ko tiek iegādāts zāles pļāvējs baznīcas teritorijas sakopšanai.

2018.gads

Tiek izstrādāts un iesniegts pieteikums VKPAI Sakrālā mantojuma programmā, kas tiek atbalstīts, iegūstot 100 000 eiro finasējumu. Ar SIA”Defass-D” tiek noslēgts līgums par baznīcas galvenās jumta daļas nesošo konstrukciju pastiprināšanu un jumta seguma nomaiņu par kopējo summu 174 685 eiro.  Darbi tiek pabeigti 2019.gadā.

2019.gads

No Daugavpils novada budžeta līdzekļiem – subsīdijas reliģiskajām organizācijām, tiek piešķirti 800 eiro, kas tiek izlietoti draudzes mājas sanitārā mezgla izbūvei.

Tiek izstrādāts un iesniegts pieteikums VKPAI  Sakrālajai programmai baznīcas jumta nomaiņas 2.kārtas 1.posma – apsīdas jumta nomaiņa, realizēšani. Tā rezultātā tiek iegūts finansējums 50 000 eiro apmērā.  

2020.gads

Ar SIA”Defass-D” tiek noslēgts līgums par baznīcas apsīdas jumta daļas nesošo konstrukciju pastiprināšanu un jumta seguma nomaiņu par kopējo summu 84274,21 eiro. Būvdarbu izpilde paredzēta līdz 2021. gada augustam.